Diccionaris i traductors

Diccionari de la llengua catalana DIEC2 

Diccionari de sinònims - Albert Jané 

Optimot - Consultes lingüístiques

Diccionario de la lengua española

Word reference

 

Llengua i literatura catalana

EnxanetaTeoria i exercicis de vocabulari, gramàtica (ortografia, fonètica, noms, verbs, adjectius, articles...) i verbs.

Verbs catalans Una bona eina per estudiar i conjugar els verbs catalans en línia.

Com fer una anàlisi morfosintàctica 

Viu la literatura catalana Hi trobareu continguts de tots els autors i moviments de la literatura catalana, des del s.XII fins als nostres dies.

 

Llengua castellana

Activitats interatives de llengua castellana

El comentario de texto Pautes per fer un comentari de text i altres recursos literaris.

Videoblog Sintaxis Fácil Exercicis de sintaxi de llengua castellana amb solucions per a tots els cursos de la ESO i fins a Batxillerat.

 

Llengua anglesa

Vitutor Teoria i exercicis de gramàtica anglesa estructurada per temes i amb exercicis interactius d'anglès per practicar.

 

Geografia i història

Mapes 

Geografiaplus web amb continguts geogràfics, banderes, població, densitat de població i PiB, etc. així com  també tests d’autoaprenentatge amb preguntes sobre geografia espanyola i europea. 

 

Ciències naturals i Biologia

Biogeo_ov web amb apunts, exercicis, diapositives i un material ingent de recursos dels continguts de Ciències naturals de 2n ESO, Bio-geo de 3r i 4t ESO I Biologia de 2n Batxillerat.

Projecte Biosfera Una web amb continguts de ciències de la naturalesa, biologia i geologia d’ESO i Batxillerat.

 

Matemàtiques

Vitutor Exercicis i continguts de matemàtiques estructurats per cursos des de ESO fins a Batxillerat.

Descartes Totes les mates de 1r fins a 4t de la ESO, amb teoria, exercicis, exercicis autoavaluables i continguts extres per aprendre’n més

Prismes 

Productes notables

 

Filosofia

Història de la Filosofia Blog del professor de filosofia Lluís Roca amb expocicions orals sobre diferents autors, breus però molt clares i entenedores.